ستم راندن بر بندگان بدترین توشه است براى آن جهان . [نهج البلاغه]